LENA NYLANDER

 

Ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (ID) löper större risk än många andra grupper att drabbas av psykiska besvär, särskilt ångestsjukdomar och/eller depressioner. Risken för psykisk sjukdom är ytterligare ökad om personen har samtidig autismspektrumstörning (ASD). Ibland är symptomen på psykisk sjukdom svåra att känna igen, ibland förväxlas sjukdomssymtom med beteenden som hör till autism.

Så kallade utmanande beteenden är det som ofta gör att man söker sjukvården. Sådana beteenden kan ha psykisk eller kroppslig sjukdom som bakgrund, eller vara tecken på en ogynnsam miljö. Utmanande beteenden och/eller psykisk sjukdom försämrar livskvalitet, men det finns behandlingsmöjligheter, som oftast har god effekt. Det finns också möjligheter att förebygga ohälsa.


Föreläsare är överläkare, med dr Lena Nylander, som är vuxenpsykiater från Lund, Sverige. Lena Nylander har arbetat i många år med vuxna med ID och/eller ASD inom vuxenpsykiatrin och vuxenhabiliteringen. Hon har forskat på området, har lång erfarenhet av att utbilda och handleda samt har ett anhörigperspektiv. LN arbetar för närvarande i region Skånes specialistteam för vuxna med ID och svåra utmanande beteenden. Hon var huvudredaktör för boken ”Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrin. Kliniska riktlinjer för bemötande och behandling”, utgiven av Svenska Psykiatriska Föreningen i februari 2019.

 

Samarbetspartner: